Català Español* Français* English*

Àrea de participants

Informació pràctica

 • Dates de celebració: del 13 al 21 de maig de 2017

Documentació

 • Bases de participació a la 62a edició (2017).
 • Tràmit d'enviament de projectes. Enllaç al tràmit de la seu electrònica amb el model d'instància.

  AVÍS IMPORTANT per a les entitats i associacions:
  A partir del 15 de novembre, l'ajuntament de Girona només acceptarà la documentació que es tramiti de forma electrònica d'acord amb el que ordena l'article 14 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així doncs, les entitats i associacions hauran de disposar de signatura electrònica per a poder presentar en línia la sol·licitud de participació.
   
 • Sol·licitud de realització d'activitats culturals durant l'Exposició. Enllaç al tràmit a la seu electrònica. Inclou un PDF de la instància de sol·licitud. En cas de disposar de signatura electrònica la sol·licitud de participació es pot presentar en línia.

Espais disponibles

Cliqueu aquí per consultar la llista d'espais disponibles de Girona, Temps de Flors.

Registre de proveïdors de "Girona, Temps de Flors"

S'ha obert una convocatòria per a la creació d'un registre de proveïdors on es puguin inscriure les empreses per tal de proveir a l'Ajuntament de Girona dels materials per a la realització de la mostra floral "Girona, Temps de Flors".

 • Convocatòria per a la creació d'un registre de proveïdors
 • El termini de presentació de sol·licituds d'inscripció comprèn des de l'endemà de la data de la publicació del BOP fins el dia 4 d'abril de 2017, aquest inclòs.
 • TRÀMIT de sol·licitud d'inscripció al registre de proveïdors
 • Documents que cal adjuntar a la sol·licitud:
  - Model de sol·licitud demanant la inscripció com a proveïdor col·laborador de "Girona, Temps de Flors" 2017
  - Fitxa de creditor
  - Declaració responsable de tenir plena capacitat d'obra, comptar amb l'habilitació empresarial o professional per a la realització de l'activitat o la prestació objecte del conveni, d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  - Relació de preus de productes de l'àmbit sectorial del proveïdor.

 • Categories dels materials que els proveïdors hauran de proveir per als muntatges de l'exposició floral:
  - Material de fusteria
  - Jardineria, plantes i material de jardineria
  - Material d'oficina
  - Copisteria
  - Material de Drogueria i Pintura
  - Serralleria
  - Ferreteria
  - Teixits
  - Plàstics
  - Material de construcció
  - Decoració en general
 • El registre de proveïdors es publicarà a l'e-tauler de l'Ajuntament de Girona i al BOP abans del dia 21 d'abril.
Plaça del Vi, 1
17004 GIRONA
Tel. 972 419 010